Archive - Thrita: Sep 2015, 4 (3), 8 articles.

Feb
2019
Brief Report

26 Feb, 2019

DOI: 10.5812/thrita.28811

AUTHORS

Hamidreza Gholam Rezaei, Ehsan Shahverdi, Saeideh Ebrahimi, Keramat Dehghani

scheduled for 4 (3)
Feb
2019
Research Article

26 Feb, 2019

DOI: 10.5812/thrita.29441

AUTHORS

Mohammad Reza Khajavi, Pejman Pourfakhr, Farhad Etezadi, Shahram Gooran, Sanaz Dehghani, Gholamreza Pourmand

scheduled for 4 (3)
Feb
2019
Review Article

26 Feb, 2019

DOI: 10.5812/thrita.29549

AUTHORS

Maryam Karbasi Motlagh, Atena Rahmati Najarkolai, Fatemeh Keshmiri

scheduled for 4 (3)
Feb
2019
Research Article

26 Feb, 2019

DOI: 10.5812/thrita.29876

AUTHORS

Mansoureh Vahdat, Kobra Tahermanesh, Abolfazl Mehdizadeh Kashi, Monir Ashouri, Masoud Solaymani Dodaran, Maryam Kashanian, Parisa Alizadeh, Seyedeh Mehr Abed, Abbas Fazel Anvari Yazdi, Neda Hashemi, Soheil Ashkani Esfahani, Bahareh Faghih Nasiri

scheduled for 4 (3)
Feb
2019
Case Report

26 Feb, 2019

DOI: 10.5812/thrita.29425

AUTHORS

Atena Rahmati Najarkolai, Maryam Karbasi, Atefeh Mosayebi, Fatemeh Kashmiri

scheduled for 4 (3)
Feb
2019
Research Article

26 Feb, 2019

DOI: 10.5812/thrita.30678

AUTHORS

Neda Moslemi, Zahra Karami, Aysan Shahnaz Miandoab, Samane Masoumi, Yadollah Soleimani Shayesteh, Abbas Karimi, Zahra Ghoncheh

scheduled for 4 (3)